Get Adobe Flash player
Home คณะกรรมการชมรม
รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬายิงปืนศิษย์เก่าสวนกุหลาบ

ที่ปรึกษาชมรมกีฬายิงปืนศิษย์เก่าสวนกุหลาบ

1. อาจารย์ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน) OSK ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย OSK 82 ที่ปรีกษาคณะกรรมการ
3. พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. นายวิโรจน์ เติมรุ่งเรืองเลิศ (นายห้างร้านสิงห์ทองไฟร์อาร์ม) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. นายชัยยันท์ สุวรรณยิ่ง OSK 87 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬายิงปืนศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
1. พลตำรวจโท ณัฐพงษ์ วัฒนสุคนธ์ OSK 81 ประธาน
2. พันตำรวจเอก ฤชากร จรเจวุฒิ OSK 90 รองประธาน
3. พันเอก ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ OSK 102 รองประธาน  

4.นายศิริศักดิ์ สาระโสภณ OSK100  รองประธาน
5. นายอัครเดช ภู่ประดิษฐ์ OSK 104 เลขาธิการ
6.นายบุญชนะ เรืองชู OSK 106 กรรมการฝ่ายประสานงาน
7.นายศรีภูมิ โชติรัตนะนนท์ OSK 112 กรรมการฝ่ายประสานงาน
8.นายวรท วิลาวรรณ OSK 110 นายทะเบียน
9.นายชาญณรงค์ จาดบันเทิง OSK 99 เหรัญญิก
10.นายพรเฉลิม คุโณทัย OSK 102 กรรมการฝ่ายกิจกรรม
11.นายเฉลิมพร คุโณทัย OSK 102 กรรมการฝ่ายกิจกรรม
12.นายธีรเดช เจนวรากุล OSK 115 กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  

13.ร.ท.ดวง อยู่บำรุง OSK 117 กรรมการฝ่ายกิจกรรม 

14.ว่าที่ ร.ต.ชยานันท์ สังข์สุวรรณ OSK 118 กรรมการฝ่ายกิจกรรม
15.นายธนกฤต สิงหะคเชนทร์ OSK 99 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16.นายกฤษฎา แย้มน้อย OSK 99 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17.นายชิดชนก ทิพโกมุท OSK 104 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18.นาวาอากาศโท รัฐนิธิ์ ศรีวิจารณ์ OSK 105 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                             

19.นาย วราวุธ ลัธธนันท์ OSK 112 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                                                                                                         

20.นาย สรรสิทธิ์ โกระวิโยธิน OSK 113 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21. นายมรุพงศ์ มีอุดร SK 98 กรรมการฝ่ายกฎหมาย